历史之家--历史资料最全的历史吧
元朝皇帝南北朝皇帝清朝皇帝上古皇帝晋朝皇帝宋朝皇帝隋朝皇帝五代十国皇帝金朝皇帝
历史之家 > 历史人物 > 中国历史人物 > 揭秘古代诗人风流事:李白放浪形骸玩双飞

揭秘古代诗人风流事:李白放浪形骸玩双飞

时间 : 2017-11-14 14:35
来源 : 历史之家

文章简介: 中国的盛唐两宋时期,政治、经济和文化都很发达,而青楼妓院业经过多年的发展,也达到了一个相当鼎盛的水平。这样就使上至王公大臣,下至文人士子纵情声色,寻欢作乐。尤其是

zhōngguódeshèngtángliǎngsòngshí,zhèngzhì、jīngwénhuàdōuhěn,érqīnglóuyuànjīngguòduōniándezhǎn,dàolexiàngdāngdǐngshèngdeshuǐpíng。zhèyàngjiù使shǐshàngzhìwánggōngchén,xiàzhìwénrénshìzòngqíngshēng,xúnhuānzuò。

yóushìxiēchūlemíngdeshīrénmengèngjiāfēngliúxiāozǒujìnqínlóuchǔguǎn,bàidǎozàishíliúqúnxià,chénzuìwēnróuzhīxiāng。érxiēzàiguānchǎngzhìdeshīrén,便biànxiǎngzàiqíngchǎngshàngxúnzhǎodàoxīnlíngdewèijiè。

chūlemíngdeshīrénmengèngjiāfēngliúxiāozǒujìnqínlóuchǔguǎn

duìjiǔdāng,rénshēng?shì,shíháng,zòngqíngshēng,便biànchénglemendeshēnghuó。suǒwèishíniánjiàoyángzhōumèng,yíngqīnglóubáoxìngmíng,zhèngshìzhèzhǒngzòngqíngshēngshēnghuódezhēnshíshēngdòngdexiězhào。yīn,xiēliúliánqīnglóuyuàn,wánwándàozhìdeshīrén便biànyīngyùnérshēng。báisuīránshīmíngmǎntiānxià,rénchēngshīxiān,dànshìshēngquèzhì,zuòletiāndehànlíngòngfèng,jiùxiàlegǎng。

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>诗</rb><rt>shī</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt><rb>放</rb><rt>fàng</rt><rb>浪</rb><rt>làng</rt><rb>形</rb><rt>xíng</rt><rb>骸</rb><rt>hái</rt><rb>玩</rb><rt>wán</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>飞</rb><rt>fēi</rt>

cóng,zhèwèishīrénlàngtiān,chùpiāo。báizàitángwéntánshìxiěshīgāoshǒu,gèngshìyānhuāliǔxiàngdepiáogāoshǒu。zòngguānquántángshī,báixiěxiééryóudeshīwénduō。jìnguǎnmiáoxiěshífènchìluǒ,dànshìshíxiééryóushìbèishèhuìsuǒjiēshòude,huì。

jiāngshàngyín:lánzhīshātángzhōu,xiāojīnguǎnzuòliǎngtóu。měijiǔzūnzhōngzhìqiān,zǎisuírènliú。zàixiāngyáng:qiānjīnjun4huànxiǎoqiè,xiàozuòdiāoānluòméi。yòudàibiéqíngrén:táohuānòngshuǐ,dàngyáochūnguāng,yuèxiǎoyányàn,qīngwénzhāng。

háizhǎngxiàng:jìnhuāhányān,yuèmíngchóumián。zhàochūtíngfènghuángzhù,shǔqínzòuyuānyāngxián。yǒurénchuán,yuànsuíchūnfēngyànrán,jun1tiáotiáoqīngtiān。héng,jīnchéngliúlèiquán。xìnqièchángduàn,guīláikànmíngjìngqián。měirénzàishíhuāmǎntáng,měirénhòukōngchuáng。chuángzhōngxiùbèijuànqǐn,zhìjīnsānzǎiyóuwénxiāng。xiāngjìngmiè,rénjìnglái。xiànghuángluò,báidiǎnqīngtái。

zhìbáidedàimàoyànzhōng怀huáizuì,róngzhàngnàijun1、cháogònglánggānzhīshí,宿xiǔyuānyāngzhījǐnqīn、qiūcǎoqiūdiéfēi,xiàngchóuluòhuī。yóuxiàngjiàn,mièzhújiěluóděngzhìqíngdeshī,zhīhuìéryánchuán!

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>诗</rb><rt>shī</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt><rb>放</rb><rt>fàng</rt><rb>浪</rb><rt>làng</rt><rb>形</rb><rt>xíng</rt><rb>骸</rb><rt>hái</rt><rb>玩</rb><rt>wán</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>飞</rb><rt>fēi</rt>

báijīngchángwàichūxiééryóu

tángcháoxuézhěwèihàozàihànlínjiùshuōbáijiānxiézhāoyáng、jīnlíngzhī,lèixièkāng,shìhàowéidōngshān。jun4měiqiè,suǒshìèrqiānshíjiāoyíng,yǐnshùdòu,zuìdānshāqīnghǎi。

zhèjiùshìshuō,báijīngchángwàichūxiééryóu,érqiěsuǒxiédedōushìměiyàndedānghóngmíng。zuìdiǎnxíngdejiùshìdōngshānyínzhōngdemíng:xiédōngshān,chàngránbēixièān。jīncháohuāyuè,fénhuāngcǎohán。báiběnláixiàngjìngzhòngxièān。

zhèwèidōngjìnféishuǐzhīzhànzhànchéngmíngdexièān,céngshìbáideǒuxiàng,báicéngxiěguòdànyòngdōngshānxièānshí,wéijun1tánxiàojìngshāzhèyàngdeqiānmíngbāojiǎng。

ránér,dāngzhēndeláidàodōngshānláidiàoxiègōngdeshíhòu,quèdàilepiāoliàngláipān,jǐnchū,érqiěliáodàolediǎn。xièānruòshìxiàyǒuzhī,zhīdàoyǒugǎnxiǎng?

yóushēnbiānchángyǒumínggēnsuízuǒyòu,bái便biànfànglàngxínghái,néng,jìngliǎngwánleshuāngfēide。bìngjiāngdāngshídeqíngjǐngmiáoxiěhānchànglín。

<rb>揭</rb><rt>jiē</rt><rb>秘</rb><rt>mì</rt><rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>诗</rb><rt>shī</rt><rb>人</rb><rt>rén</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt>:<rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>白</rb><rt>bái</rt><rb>放</rb><rt>fàng</rt><rb>浪</rb><rt>làng</rt><rb>形</rb><rt>xíng</rt><rb>骸</rb><rt>hái</rt><rb>玩</rb><rt>wán</rt><rb>双</rb><rt>shuāng</rt><rb>飞</rb><rt>fēi</rt>

báifànglàngxíngháiliǎngwánleshuāngfēide

zàisòngzhíliángxiéèrhuì,yǒuzèngshīzhōngxiědào:xiédōngshān,chūnguāngbàndàocuī。yáokànruòtáo,shuāngjìngzhōngkāi。érzàiqiūlièmèngzhūguīzhìjiǔdāndōnglóuguānshīzhōngmiáoxiěgèngwéixiāngyàn:chūliǎngměirén,piāoyáoruòyúnxiān。liúhuānzhī,qīngxiǎofāngláixuán。

báikuìshìbái,shīxiānjìngshìshīxiān,zuǒyōngyòubào,shuāngfēi,fēngliú,lìngrénshé。zòngguānjīnshītán,kǒngrénnéngchūyòu。

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng。

标签 : 
相关中国历史人物文章推荐

历史之家最新更新